.םדקהב רשק םכתיא רוצינו ונילא וחליש ספוטה תא ואלמ אנא
Please fill in this form and give us your comments.
If you wish, we will contact you by phone as soon as possible.

Family החפשמ Name יטרפ םש
Number 'סמ Street בוחר
Zip דוקימ Town ריע
Phone no. .לט POB .ד.ת
Fax. .סקפ Phone no. ףסונ .לט
E-Mail E-mail Mobile no. דיינ
 ינועבצ תוידי גולטקב ןינועמ ינא
I would like to get catalog
.סמ תידי ןימזהל ןינועמ ינא
I would like to order handle no:
Price for unit ריחמ
הדיחיל
Quantity תומכ
Payment  מ''עמ ללוכ םולשתל כ''הס
....ב ןיינעתמ ינא
I would like to...
וידוטסה לא םולשתה ןפואל רשק רוצ
Contact us for quote

 

E-Mail:Lizasd@zahav.net.il 9Nagara st.Tel-Aviv,Israel. fax:03-5106617:סקפ  ,tel:03-5100866:לט , 9 הרא'גנ בוחר