תוידי
original
בוציעב
designed
ירוקמ
Handles
ףסואהמ
from the
יטרפה
designer's
לש
private
תבצעמה
collection
HANDLES (SERIES 1-3) HANDLES  (SERIES 4-6) HANDLES  (SERIES 7-9)

E-Mail:Lizasd@zahav.net.il 9Nagara st.Tel-Aviv,Israel. fax:03-5106617:סקפ  ,tel:03-5100866:לט , 9 הרא'גנ בוחר
This web site designed by