.רנקנד .ש הזיל בוציעל וידוטס
ימוחתב 1990 הנשמ לעופ
,םינפ בוציע :ןוגכ םינווגמ בוציע
תוידי,ידוחיי טוהיר
תואספוק,רטויפ
,ץעמ דרשמ יטרפ ,םיטישכת
םיטקייורפו הרואת
םרכב םקוממ וידוטסה .םייתישעת
ביבא-לתב םינמיתה
הדובע תונמזה לבקמ
,ל''וחמו לארשימ
םשרתהל תישחומ תורשפא קפסמ
.תבצעמה לש הנונגסו התדובעמ
הז רתא
תוידי ןווגמ תא וכותב ליכמ
,םיחבטמל רטויפה
תותלד,היטבמא תונורא
תוידיה .'וכו תולודג הסינכ
ידכב תודימו תורדסל תוקלוחמ
לע תונעלו הריחבה לע לקהל
.חוקלה תושירד
תונעלו םכתורשל דומעל חמשנ
.הלאש לכ לע

Profile
"Liza S. Dankner Design Studio"
diversified it activities into a number of different areas, including interior design, handles, jewelry boxes, office accessories made of wood, lighting and industrial projects.
The Studio performs commissioned work based on orders from Israel and abroad, in addition to initiatives by the designer.
The Studio is open to the public, and it visually reflects both the Designer's character and her capability.
Lisa's work incorporates a wide diversity of materials, including pieces made using very special and rare woods combined with metals and stone.
Her unique work is characterized by the use of modern and original shapes, in combination with materials, and a high quality finish.
The Designer generates a surprising dialogue between utility and design. This site presents the original metal handles collection, produced for applications including kitchen and bathroom cabinets, entrance doors and others.
The handles are divided according to series in different variety of design & sizes and can be tailored to individual needs.
We would be pleased to provide additional information regarding the studio, our products and/or CD-catalog/catalog.

 


E-Mail:Lizasd@zahav.net.il 9Nagara st.Tel-Aviv,Israel. fax:03-5106617:סקפ  ,tel:03-5100866:לט , 9 הרא'גנ בוחר